VR」タグアーカイブ

毘沙門天(360°全天球VRカメラ)

 毘沙門天を360°全天球カメラで撮りました。

 全体をみたもの。

 善國寺